مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک|40062748

مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک|40062748|le|dec|قانون تجارت الکترونیک,تجربیات بین المللی,قانون گذاری,رویکرد دوگانه,اثر حقوقی,خدمات الکترونیک,سیستم بسته,شناسایی بین المللی,کنوانسیون,مصرف کننده,داده,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک را مشاهده می نمایید.

**

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی-------------------------------------- 1

1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1

2) رویكردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌---------------------------------------- 1

2-1- رویكرد دستوری‌ یا تجویزی‌----------------------------------------------------------------- 1

2-2- رویكرد ‌ دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویكرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌------------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌------------------------------------------------------------------------------ 1

4) تشكیلات‌ دفاتر خدمات الكترونیكی (دفاتر خدمات الكترونیكی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونیكی‌ 1

4-1- مسئولیت‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویكرد كشورها------------------------------------------------------------------------ 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌--------------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی‌ كه‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد------------------------------------------------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا---------------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- كنوانسیون‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------- 1

6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------- 1

7) قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویكرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مكمل‌------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌كننده--------------------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌------------------------------------------------------------------------ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- كمیسیون جوامع‌ اروپایی‌---------------------------------------------------------------- 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------------------------------------------- 1

7-3- حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1

1) جرایم كلاسیك در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1

2-1- كلاه‌برداری كامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1

2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)-------------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏كننده------------------------------------------------------------------ 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار--------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها--------------------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشكیلات دفاتر خدمات الكترونیكی-------------------------------------------------------- 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت‌های الكترونیكی، قوانین گمركی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیك--------------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1

1- مسئولیت كیفری در جرایم تجارت الكترونیكی------------------------------------------------------ 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های‌ آیین دادرسی كیفری در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی------------------------------------ 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی----------------------------------- 1

الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشكل در حالت كلاسیك------------------------------------------------------------ 1

ج ـ بررسی مشكل در فضای تجارت الكترونیكی---------------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1---------------------------------------------------------------- 1

كلاه‌برداری كامپیوتری------------------------------------------------------- 1

تعریف كلاه‌برداری كامپیوتری-------------------------------------------------- 1

مجازات كلاه‌برداری--------------------------------------------------------- 1

مجازات كلاه‌برداری كامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های كامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های كامپیوتری كلاسیك--------------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1

پدیدة جرم كامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر---------------------------------------------------------- 1

ب _ روش‌های سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1

ج _ مرتكبین--------------------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین كلاه‌برداری كامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2---------------------------------------------------------------- 1

جعل كامپیوتری----------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الكترونیكی و مصوبه امضای الكترونیكی فرانسه------------ 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الكترونیكی--------------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الكترونیكی:-------------------------------- 1

بخش 3ـ كنترل مراجع گواهی الكترونیكی----------------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الكترونیكی------------------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الكترونیكی فرانسه 13 مارس 2000---------------------------------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1

اختیارات كمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها----------------------------------------------------------------------------------- 1

شروط معاف‏كننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودكننده مسئولیت---------------------- 1

ضمیمه 4---------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الكترونیكی‌ایران---------------------------------------- 1

ضمیمه 6---------------------------------------------------------------- 1

فرمت X509v3------------------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی------------------------------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الكترونیكی---------------------------------------------- 1

فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - دركلیات------------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احكام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الكترونیكی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الكترونیكی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الكترونیكی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------- 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1

باب دوم---------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الكترونیكی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - كلیات----------------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار كل------------------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار كل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الكترونیكی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءكننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادكننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونیكی خارجی------------------------------------------------------ 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الكترونیكی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1

باب سوم---------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی------------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونیكی--------------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – كلاه‌برداری كامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1

مبحث دوم – جعل كامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبلیغات در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 114 و 115-------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116--------------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی


(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار كاملاً واقعی به وجود آورده كه تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترك كه نوعی یكسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست كه نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه كنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید كمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلكه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده كه از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاكم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر كاغذ است تجارت الكترونیكی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یك روش الكترونیكی تجارت كارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الكترونیكی در عرصة حقوقی (غیركیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده كه بدوی‏ترین نكات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست كه نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الكترونیكی است حمایت از مصرف‏كننده عرصة دیگر حقوقی ا ست كه با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا كه در كشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏كننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌ آیین دادرسی (غیركیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشكلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانكداری الكترونیكی، ابعاد حقوقی كارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیركیفری) است كه در قبال تجارت الكترونیكی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالكیت فكری، قواعد مالی و گمركی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ك: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الكترونیكی، ص 1 تا 3 موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الكترونیكی و امضای الكترونیكی در كنار تنش‏های حقوقی (غیركیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به كارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الكترونیكی (در امضای دیجیتال با جعل كلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، كلاه‌برداری به شكل اتخاذ ماهیت كذب برای كسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏كننده به شكل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الكترونیكی را مرتكب می‌شوند گاه نیاز به ارتكاب عمدی نیست بلكه برخی دقت‏ها كه از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الكترونیكی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود كه‌اینان نیز دارای مسئولیت كیفری هستند.

به كارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتكاب جرایم مربوطه، استفاده از شبكه و كلاً تجارت الكترونیكی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص كارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الكترونیكی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشكل ناظر به‌ آیین دادرسی كیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الكترونیكی است.‌ این‌ آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشكلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همكاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.