مقاله درمورد بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان|40062985

مقاله درمورد بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان|40062985|le|dec|بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان,تصمیمات اگاهانه,مرکز اموزشی درمانی,پژوهش,نرم افزار spss,اندازه گیری عملکرد,سیستم,دانلود,دانلود مقاله,دانلود نحقیق,دانلود پایان نامه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله درمورد بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان را مشاهده می نمایید.

**


چکیده

مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملكرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازه­گیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود می­باشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازه­گیری عملكرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری می­نماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازه­گیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.

روش­پژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه کتابخانه­ای و جمع­آوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها بر اساس اهداف پژوهش، " ملزومات سیستم اندازه­گیری عملکرد" در نه بخش توسط پرسشنامه­ و "ویژگیهای سیستم اندازه­گیری عملکرد" در 6 بخش توسط چک­لیست ارزیابی گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکمیل گردید و داده های بدست آمده بهمراه چک­لیست تکمیل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آن با وضعیت اندازه­گیری عملکرد در سیستم بهداشتی درمانی کشورهای کانادا، انگلستان و نیوزیلند، الگوئی برای سیستم اندازه­گیری عملکرد بیمارستان فیروزگر پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 21 جدول ارائه گردیده است. یافته­های مربوط به ملزومات اندازه­گیری عملکرد نشان داد که سیستم ارتباطات دارای بهترین وضعیت با امتیاز 59(82%) و وضعیت فرایندهای کلیدی و سیستم پرداخت بترتیب با کسب امتیاز 43(60%) و 45(62%) دارای ضعیفترین وضعیت بوده­اند. و در زمینه ویژگیهای سیستم اندازه­گیری عملکرد از مجموع 70 آیتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بیمارستان فیروزگر وجود داشته است.

نتیجه­گیری: بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازه­گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازه­گیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.

کلید واژه­ها: اندازه­گیری عملکرد، بیمارستان، اندازه­گیری، عملکرد، سیستم.

Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382

Abstract

Introduction: Hospital"s owners should make wise decisions for maintaining their performance in desired level and surviving; therefore they are needed to evaluate and measure their performance and get information about their hospitals but main methods of performance measuring in hospitals precisely; therefore researching is needed in this context. This researching is done to review performance measurement system in Firoozgar Hospital in 1382.

Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articled and also internet the researcher divided the performance measurement system into two parts: the requirements performance measurement system and the characteristics performance measurement system. In order to measure the aforementioned factors a questionnaire and a checklist were prepared and distributed among 38 staff from different wards of hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally according to the collected information a framework for performance measurement system was proposed.

Finding: The finding of the research are presented in 21 table. According to checklist which 40% (28items out of 70) of total items related to the characteristics and of performance measurement system was available. According to the questionnaire communication system whit score 59(82%) is in the best position and the key processes whit score 43(60%) and payment system whit score 45(62%) have been in the weakest position.

Conclusion: According to the weakest point of the existing condition of the performance measurement in the Firoozgar Hospital there is recommended a plan that by utilizing it we will help the problem solving performance measurement system and through providing comprehensive information about finally it will lead to improvement in hospital performance.

Keywords: performance measurement hospital performance measurement system.


مقدمه:

امروزه فشار بسیار زیادی بر سیستمهای بهداشتی درمانی وارد می­شود تا عملكرد خود را بهبود بخشند. پیشرفتهای تكنولوژیك، رشد انتظارات مشتریان، افزایش تقاضا، كمبود منابع، افزایش رقابت، بعلاوه نگرانیهائی كه در مورد قصورات و خطایای سیستمهای بهداشتی درمانی وجود دارد، موجب گردیده است كه بر مسئله اندازه­گیری و ارزیابی دقیق و صریح عملكرد سازمانهای بهداشتی، درمانی تاكید بسیاری شود.

بدیهی است برآورده ساختن این انتظارات تنها از طریق اعمال مدیریتی کارا و مؤثر در سطح کل سازمان و در سطوح خرد آن، امکان­پذیر خواهد بود. اندازه­گیری عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی هر سازمان می­باشد که تصویری از عملكرد بیمارستان در دوره های زمانی مشخص و متوالی ترسیم نموده و پایه ای برای اتخاذ تصمیمات مدیریت بیمارستان ایجاد می­نمایند. اندازه گیری عملکرد به نیاز مدیران برنامه و سازمان های تامین کننده مالی برای اندازه گیری سیستماتیک اثربخشی فعالیتهای برنامه پاسخ می دهد. افزایش اثر بخشی برنامه در سایه منابع محدود در دسترس جهت برآورده سازی نیازهای افراد و جوامع حیاتی می باشد. اندازه گیری عملکرد اطلاعات قابل اطمینانی برا ی تصمیم گیرندگان در مورد اثربخشی فعالیتهای برنامه در دستیابی به نتایج مورد نظر فراهم می سازد. به طور خلاصه اندازه گیری عملکرد را می­توان با اهداف ذیل بکار برد: كنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت ‌ها، بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب، ارتقای پاسخگویی در مورد عملكرد برنامه‌ها، ارتقاء توانمندی سازمان در ارایه كمی و كیفی خدمات و رقابت پذیری. هدف نهایی از اندازه­گیری عملكرد، افزایش كارایی، اثر بخشی و بهبود سازمان است. اندازه­گیری عملکرد جمع­آوری، تحلیل و گزارش­دهی سیستماتیک اطلاعات به منظور پیگیری منابع مورد استفاده، کار تولید شده و نتایج مورد نظر و دست­یافته می­باشد. لیکن اندازه­گیری عملکرد به مفهوم تحقیق تجربی، ارزیابی برنامه، جایگزینی برای تحلیل عمیق و دقیق و یا یک راه حل معجزه­آسا نمی­باشد.