تحقیق درباره کمانش|40063097

تحقیق درباره کمانش|40063097|le|dec|کمانش,شکلهای کمانش,تغییر شکل ناگهانی سازه ها,اثرگذاری بار,حد بحرانی,روابط استاتیکی,فرمول کمانش,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق درباره کمانش را مشاهده می نمایید.

*کمانش تغییر شكل ناگهانی سازه در اثرگذاری بار از حد بحرانی *

كمانش را می‌توان به صورت تغییر شكل ناگهانی سازه در اثرگذاری بار از حد بحرانی تعریف نمود كمانش حالت خاصی از ناپایداری در سازه‌ها است كه در اثر عدم وجود تناسب میان ابعاد هندسی سیستم ایجاد می‌گردد.

در یك نگاه عمومی‌تر ناپایداری ناشی از وجود اجزای دینامیكی نظیر فنرها را نیز در همین مقوله مطالعه نمود.

در این فصل ابتدا نمونه‌ا ی از ناپایداری در سیستم میله- فنر را بررسی نموده سپس بحث را به سایر انواع ناپایداری بسط می‌دهیم. در ادامه نحوه تحلیل ناپایداری و كمانش در مدلها به كمك نرم‌افزار ANSYS را بررسی نموده مثالهای مطرح شدة قبلی را مجدداً به كمك نرم‌افزار تحلیل می‌نماییم.تیر یك سردرگیر شكل(1-10)( الف) را با بارگذاری مشخص شده در نظر بگیرید در شكل(ب) وضعیت تغییر شكل یافته( وضعیت تعادل نهایی) مدل تحت بارگذاری ترسیم شده‌است. در صورتیكه تیر پس از اعمال بارگذاری و رسیدن به وضعیت تعادل( در شكل ب) در حالیكه نیروی Fبه تیر وارد می‌شود كمی از موقعیت خود خارج شده و مجدداً رها گردد به وضعیت تعادل خود (شكل ب) باز خواهد گشت. اكنون مدل شكل 2-10 را در نظر بگیرید .


شكل 2-10

در شكل 2-10 تیری را ملاحظه می‌نمایید كه به كمك یك فنر پیچشی به تكیه‌گاه متصل گردیده است. نیروی P كه دقیقاً در امتداد محوری وارد می‌گردد تعادل تیر را برهم نخواهد زد. ولی در صورتی كه موقعیت تیر مقدار كمی از وضعیت افقی منحرف گردد به علت گشتاور ایجادشده در اثر نیروی P ممكن است تیر در وضعیت تعادل جدیدی قرار گیرد.

طبق روابط حاكم بر مدل‌های استاتیكی خواهیم داشت:

( كوچك:)

ازروابط بالا با فرض نتیجه می‌شود:

- در صورتیكه p<pcrپس از انحراف از وضعیت تعادل اولیه تیر مجدداً به وضعیت تعادل نخستین خود باز خواهد گشت.

- در صورتیكه p>pcr به محض ایجاد میزان كمی انحراف از وضعیت تعادل سیستم ناپایدار خواهد شد و تیر شروع به دوران می‌كند.

- و اگر p=pcr : پس از انحراف وضعیت اولیه( در صورتیكه كوچك باشد). تیر دروضعیت جدید به صورت متعادلی باقی خواهد ماند. در واقع در این حالت تیر یك وضعیت تعادل منحصر به فرد ندارد.

- برای آشنایی بیشتر با وضعیت‌های مختلف تعادل سیستم‌ها به مثال زیر توجه كنید:

اگر تیر شكل 3-10 را به صورت ی ك جسم صلب در نظر بگیریم وضعیت آنرا تنها با یك متغیر( مثلاً زاویه دوران تیر) مشخص نمود تحت بارگذاری مشخص شده در شكل وضعیت تعادل در می‌باشد. با افزایش p این وضعیت تغییر نخواهد نمود. در صورتیكه تیر كمی از وضعیت تعادل منحرف گردد نیروی بازگرداندة p مجدداً آنرا به وضعیت تعادل نخستین باز می‌گرداند. نمودار تعادل برحسب مقادیر مختلف نیرو در شكل 4-10 نشان داده شده‌است.

#درصورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم.