مقاله درمورد هفت ابزار کنترل کیفیت|40063500

مقاله درمورد هفت ابزار کنترل کیفیت|40063500|le|dec|هفت ابزار کنترل کیفیت,کنترل فرایند,شناخت محصول,لیست قطعات,تعیین سطح کیفیت ,مشتریان,محصول,ورودی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله درمورد هفت ابزار کنترل کیفیت را مشاهده می نمایید.

**

استفاده از هفت ابزار كنترل كیفیت در طرح‌ریزی كنترل فرآیند

گامهای سیستماتیك جهت طرحریزی كنترل فرآیند

1-شناخت محصول

2-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای محصول

3-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای عملیات های فرآیند

4-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی

5-رسم نمودار علت و معلول

6-تهیه برگه های كنترل

7-تكمیل برگه های كنترل برای یك دوره خاص

8-رسم هیستوگرامها و نمودارهای پاره تو

9-رسم نمودار تمركز نقص ها

10-تعیین مشخصات كنترلی در هر ایستگاه

11-تعیین ایستگاه های كنترل و مشخصه هایی كه نیاز به كنترل دارند .

12-تعیین نوع ابزار كنترلی برای كنترل مشخصه های هر ایستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گیری / هر دو)

13-طراحی نمودارهای كنترل و طرح های نمونه گیری

14-تهیه طرح كنترل (كیفیت) محصول

1-شناخت محصول - لیست قطعات / مواد

لیست قطعات / مواد

محصول : خودكار

نام قطعه / ماده

ضریب مصرف

مواد اولیه

ملاحظات

بدنه

1

مواد كریستالی

شیلنگ

1

پلی پروپلین

آدابتور

1

هوستافرم

نوك فلزی

1

برنج

پین ته

1

پلی پروپلین با رنگ دانه آبی

گیره سر

1

پلی پروپلین با رنگ دانه آبی

جوهر

X گرم

ـــــــ

1-شناخت محصول - نمودار فرآیند عملیات محصول خودكار

بدنه شیلنگ آداپتور نوك فلزی پین ته گیره سر

تزریق c تزریق c تزریق c تزریق c تزریق c

می شود می شود می شود می شود می شود

پلیسه گیری c برش c پلیسه گیری c

می شود می شود می شود

تزریق c جوهر c

می شود

مونتاژ می شود

مونتاژ c

می شود

مونتاژ می شود c

مونتاژ می شود c

مونتاژ می شود c

2-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای محصول :
نسبت اقلام معیوب P AQI


2-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه)

مشتریانمان ما تامین كنندگانمان

محصولاتمان پردازش ورودی هایمانAQI محصول نهایی : سطح كیفیت قابل قبول توسط مشتری - سطح كیفیت قابل قبول در بازار با توجه به رقبا - سطح كیفیتی كه به عنوان هدف توسط سازمان تعیین می شود .

فرض می شود كه AQI محصول خودكار 2% می باشد .