دانلود مقاله درمورد متابولیسم نیتروژن در شبکه|40063970

دانلود مقاله درمورد متابولیسم نیتروژن در شبکه|40063970|le|dec|متابولیسم نیتروژن در شبکه,پروتئین,فعالیت متابولیکی,پروتئاز های میکروبی,فاکتور,میکروبی,اسید آمینه,میکروارگانیسم,فنیل آلانین,سنتز پروتئین,شبکه,نیتروژن,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود مقاله درمورد متابولیسم نیتروژن در شبکه را مشاهده می نمایید.

*مقاله درمورد متابولیسم نیتروژن در شبکه*


متابولسیم نیتروژن در شبكه:

چكیده:

متابولسیم پروتئین در شبكه نتیجه ای از فعالیت متابولیكی میكروارگانیزم های شبكه ای می باشد. ساختمان پروتئین ، در تعیین حساسیت آن به پروتئازهای میكروبی، در نتیجه، قابلیت تجزیه پذیری آن فاكتوری كلیدی محسوب می شود.تجزیه شبكه ای پروتئین توسط PH وگونه غالب جمعیت میكروبی تحت تاثیر قرار می گیرد. همان طوری كه با جیره های PH پر-علوفه ای در گله های شیری كاهش می یابد فعالیت شبكه ای پروتئولیتیك كاهش پیدا می كند، امادر جیره های پر-كنسانتره گاوهای نژاد گوشتی چنین نیست. تجمع نیتروژن اسید آمینه بعد از خوراك خوردن پیشنهاد می كند كه برداشت اسید آمینه میكروارگانیسم های شبكه می تواند فاكتور محدودكننده تجزیه پروتئین در شبكه باشد.فزون بر آن ، اسید آمینه های متعددی از قبلی فنیل آلانین، لوسین، وایزولوسین، وجود دارندكه با سختی بیشتری نسبت به دیگر اسید آمینه ها توسط میكرو ارگانسیم های شبكه ساخته می شود. معمولی ترین برآورد بازده سنتز پروتئین میكروبی (EMPS) تعیین گرم های نیتروژن میكروبی به ازای هر واحد از انرژی تخمیر شده بیان می شود. اما ، EMPS قادر به برآورد. بازده برحسب نیتروژن قابل دسترسی برای برداشت توسط باكتری ها در شبكه نمی باشد. یك مقیاس جایگزین و ومكمل از سنتز پروتئین میكروبی، بازده مورد استفاده قرارداد نیتروژن (ENU) می باشد. در مقابل EMPS، ENU بخش خوبی برای تعریف كردن بازده برداشت نیتروژن توسط میكروب های شبكه می باشد. با به كاربردن ENU EMPS ،‌این نتیجه بدست آمد. كه رشد بهینه باكتریایی در شبكه وقتی EMPS 29 گرم از نیتروژن باكتریایی بر هر كیلوگرم ماده آلی تخمیر شده است بدست می آید، و ENU 79% است، كه اشاره دارد بر این كه باكتریها در حدود 31/1 ضربدر نیتروژن قابل دسترسی در شبكه برای هر واحد از نیتروژن باكتریایی نیاز داشتند. از آنجایی كه توزیع نتیروژن در بین سلولهای باكتریایی با سرعت تخمیر. نیتروژن اسید آمینه ای، تغییر پیدا می كند بجای آن كل نیتروژن باكتریایی برای توضیح بیان سنتز پروتئین میكروبی باید استفاده شود.

مقدمه

مدل های تغذیه ای برای خورانیدن پروتئین به گاوهای شیری از پایه CP به سیستم های پیچیده تر براساس پروتئین قابل تجزیه وغیرقابل تجزیه در شبكه رشد پیدا كرده است. ساختمان پایه ای همه مدل ها مطابق با ورودی های نتیروژن تامین شده توسط جیره، دوباره چرخیده (recycled) و با منشا داخلی است. پروتئین جیره ای،به پروتئین قابل تجزیه وغیرقابل تجزیه درشبكه همراه با RDP مركب از نیتروژن غیرپروتئینی و نیتروژن پروتئین حقیقی تقسیم می شود. پروتئین حقیقی بهپرتیرها و اسید آمنیه تجزیه می شود و سرانجام به نیتروژن آمونیاكی درآمینه میشود یا به داخل پروتئین میكروبی وارد می شود.

NPN تركیبی از نیتروژن موجود در RNA DNA ، آمونیاك ،اسید آمینه ، و پیتیرهای كوچك همراه با نیتروژن حاصل از ببتیدها، اسید آمینه و آمونیاك در حال استفاده برای رشد میكروبی می باشد. خروجی شبكه، از نیتروژن آمونیاكی، پروتئین غیرقابل تجزیه( جیره ای یا با غشای داخلی)،و پروتئین میكروبی تشكیل می شود.

هنگامی كه RDP جیره ای از مقدار مورد نیاز برای میكروارگانیزمهای شبكه ای زیادتر است، پروتئین به نیتروژن آمونیاكی تجزیه میشود، جذب می شود ، در كبد به اوره متابولیزه می شود، و در ادرار از دست می رود. در وضعیت های خوراك دادن گله های شیری معمولی، دستكاری تجزیه پروتئین درشبكه یا بازده استفاده از نیتروژن ENU در شبكه موثرترین راهكار برای كاهش اتلاف های نیتروژن می باشد. اتلاف های نیتروژن توسط افزایش دادن تجزیه پروتئین در شبكه و یا افزودن استفاده نیتروژن توسط میكروارگانیسم های شبكه ای ممكن است كاهش یابد.

سنتز پروتئین میكروبی در شبكه قسمت اعظم پروتئین عرضه شده به روده كوچك در نشخواركننگان را فراهم می كند، كه 50تا 80% از كل پروتئین قابل جذب را شامل می شود. كل مقدار پروتئین میكروبی جاری به سمت روده كوچك به فراهمی ماده مغزی و بازده استفاده از این مواد و مغزی توسط باكتریهای شبكه ای بستگی دارد. بنابراین، متابولسیم نیتروژن در شبكه می تواند به 2 اتفاق مجزا تقسیم شود: تجزیه پروتئین ، كه منابع نیتروژن را برای باكتریها فراهم میكند و سنتز پروتئین میكروبی.

مرورهای جامع متعددی روی متابولیسم نیتروژن در شبكه موجود می باشد. این مقاله پیشرفت های جدید در متابولیسم پروتئین غیرقابل تجزیه در شبكه، با تاكید بر تجزیه پروتئین، سنتز پروتئین میكروبی، و بازده سنتز پروتئین میكروبی را به همراه تمركز ویژه روی موضوعاتی كه به طورمناسبی در مرورهای قبلی روی آنها تاكید نشده است مرور خواهد نمود. برای مثال، اكثر پژوهش ها رو طی غلظت آمونیاك در پروتئازهای مختلف برای تجزیه كامل پروتئین ضروری می باشد. سرعت و مقدار تجزیه پروتئینی كه اتفاق می افتد به فعالیت پروتئولیتكی میكروفلورای شبكه ای ونوع پروتئین وابسته خواهد بود( حساسیت و قابلیت دسترسی پیوندهای پپتیدی).